Voorwaarden – CodeCombat Nederland BV

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 13. Prepaid codes: Door de ondernemer aangeboden digitale inhoud, in de vorm van codes. De codes verschaffen toegang tot extra content binnen de digitale CodeCombat omgeving.
 14. Digitale CodeCombat omgeving: De digitale omgeving waar CodeCombat Inc. het speel/leer platform (gericht op programmeerles) aanbiedt, welke de gelijkluidende naam “CodeCombat” draagt. Toegankelijk op: www.codecombat.com.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

CodeCombat Nederland BV

Statutair gevestigd te Rijnsburgerweg 171c Leiden;

Postadres: 2311HV Leiden

Bezoekadres, Reuvenplaats 2 Leiden;

Telefoonnummer: +31 6 81 62 80 23 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 10.00 en 17.00 uur)

E-mailadres: contact@codecombat.nl

KvK-nummer: 65267206

Btw-identificatienummer: NL856044283B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument, voor zover het gaat om prepaid codes.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en hebben de specifieke voorwaarden voorrang ten opzichte van algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod omvat digitale inhoud, welke bestaat uit ‘prepaid codes’. De codes kunnen worden gebruikt binnen de digitale CodeCombat omgeving, voor zover deze inhoud reeds aanwezig is.
 2. De prepaid codes kunnen worden aangewend op de volgende website:
 3. Http://codecombat.com/account/prepaid
 4. De digitale CodeCombat omgeving wordt gefaciliteerd door CodeCombat Inc, welke geen partij is bij de overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 5. Alle aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen.
 6. Ondernemer kan niet worden gebonden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk of langs elektronische weg worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod was gericht.
 7. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 8. Volgend uit de immateriële aard van de producten die de ondernemer aanbiedt, kunnen aan eventueel gebruikte afbeeldingen geen rechten worden ontleend over de inhoud van het product.
 9. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 10. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ondernemer de aanvraag van koper schriftelijk of langs elektronische weg bevestigd.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 5. Het staat de ondernemer te allen tijde vrij een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Alvorens enige overeenkomst tussen ondernemer en consument tot stand komt, sluit de ondernemer de levering van digitale inhoud, anders dan op een materiële gegevensdrager, uit van het herroepingsrecht. Thans verklaart consument:

 1. uitdrukkelijk in te stemmen met de uitvoering van de levering van de digitale inhoud anders dan op een materiële gegevensdrager;
 2. afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

Artikel 7 - De prijs

 1. Behoudens evident onjuiste (niet-marktconforme) prijzen, is de prijs die wordt vermeld bij het product de prijs van het aanbod.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de prijs binden de ondernemer niet.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De ondernemer heeft aan zijn plicht tot nakoming van de overeenkomst voldaan, vanaf het moment dat de digitale inhoud (prepaid code) is verstuurd naar het door de consument aangegeven e-mailadres.
 3. Indien de consument al dan niet onbedoeld een verkeerd e-mailadres heeft aangegeven, geldt de in lid 2 bedoelde nakoming onverminderd.
 4. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 5. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van aanvragen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 10 - Betaling

 1. Betalingen kunnen slechts worden voldaan middels het iDEAL betalingssysteem.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 11 – Tekortkoming en aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is slechts aanbieder van (digitale) prepaid codes, waarmee, na verzilvering binnen de digitale CodeCombat omgeving, toegang wordt verschaft tot extra inhoud binnen die omgeving. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen of andere soorten gebreken die zich eventueel afspelen binnen de digitale CodeCombat omgeving.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele aanpassingen van de inhoud van de digitale CodeCombat omgeving.
 3. De consument is verantwoordelijk voor het verzilveren van de aan hem geleverde prepaid code.
 4. Consument dient een gekochte prepaid code zo spoedig mogelijk na ontvangst te verzilveren.
 5. Indien een prepaid code door een ander dan de consument is verzilverd maar onverminderd ten gunste komt van de consument (binnen de digitale CodeCombat omgeving), wordt de prepaid code geacht door consument te zijn verzilverd.
 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade van de consument als gevolg van prepaid codes die conform artikel 8 zijn geleverd, maar door een ander dan de consument zijn verzilverd, tenzij dit het gevolg is van het door de ondernemer leveren van een prepaid code die reeds is verzilverd door een derde.
 7. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens voor een consument wiens prepaid code onbruikbaar is doordat de ondernemer dezelfde prepaid code levert aan een derde, terwijl die prepaid code reeds is geleverd aan de consument en die derde de prepaid code eerder verzilverd dan de consument.
 8. Indien consument prepaid codes dusdanig zichtbaar en/of publiekelijk maakt dat anderen, niet zijnde de consument, de prepaid code kunnen verzilverend, waarmee de validatiemogelijkheid voor de consument (zelf) vervalt, geldt dit als een verzilvering van de prepaid code door de consument.
 9. Indien de consument de prepaid code niet binnen 30 dagen na ontvangst heeft verzilverd, kan eventuele onbruikbaarheid van de prepaid code niet worden tegengeworpen aan de ondernemer. In dit geval wordt de onbruikbaarheid van de prepaid code geacht een gevolg te zijn van onnauwkeurigheid aan de zijde van de consument.
 10. Onverminderd hetgeen in artikel 8 is vermeld, vangt de in lid 9 bedoelde termijn aan de dag nadat de consument de prepaid code heeft ontvangen.
 11. Onverminderd hetgeen bepaald in lid 9, indien komt vast te staan dat een door ondernemer geleverde prepaid code niet valt de verzilveren, wordt de geleverde prepaid code ingetrokken en levert de ondernemer binnen een redelijke termijn een vervangende prepaid code aan de consument, waarvan de waarde tenminste gelijk is aan de waarde van de prepaid code zoals was overeengekomen.
 12. In navolging van lid 11, stelt de ondernemer onderzoek in naar de gebrekkige prepaid code. Indien komt vast te staan dat de consument onterecht melding maakt van een gebrekkige prepaid code, maakt de ondernemer hiervan een aantekening of, bij vermoeden(s) van opzet, doet ondernemer aangifte tegen de consument.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. De in vorige lid bedoelde klachten dienen te worden gestuurd naar: contact@codecombat.nl
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.